Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Przytocznie im. Józefa Piłsudskiego za rok szkolny 2018/2019.

I.   W dniu 19.09.2018 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostały wybrane i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców. W jej skład wchodzili:

1. Paulina Klimek                                 7. Ewa Furtak

2. Sylwia Wożniak                                8.Małgorzata Wileńska

3. Justyna Zięba-Krowińska                 9. Monika Kępa

4. Marta Anyszek                                 10. Agnieszka Piecyk

5. Izabela Kutnik                                   11. Piotr Bocian

6. Jolanta Dyjak                                    12. Barbara Grzywacz

   Ze swego grona Rada Rodziców wybrała Prezydium.

Justyna Zięba-Krowińska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewa Furtak – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców i jednocześnie Protokolant

Piotr Bocian – Skarbnik Rady Rodziców

II. W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców zebrała się na 8 posiedzeniach w czasie których:

 • Została stworzona lista dzieci zwolnionych z opłat składki na ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019.
 • Przyjęty został program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na bieżący rok szkolny.
 • Zaopiniowany plan finansowy szkoły na rok 2019.
 • Opiniowane były prośby organizatorów konkursów szkolnych i międzyszkolnych o dofinansowanie tychże konkursów.
 • Pozytywnie została rozpatrzona prośba Pani Dyrektor w sprawie umieszczenia automatu z przekąskami na terenie szkoły.
 • Rada Rodziców zwracała się z bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności szkoły w roku bieżącym i planowanym na rok szkolny 2019/2020 do Organu Prowadzącego i Rady Gminy.
 • Przedstawione zostały opinie o pracy nauczycieli wskazanych przez Panią Dyrektor zgodnie z Prawem ośwatowym                

III. Do najważniejszych zadań podjętych i zrealizowanych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 należały:

 • Organizacja poczęstunku dla pracowników szkoły w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 • Współudział w organizacji i finansowaniu zabawy andrzejkowej oraz zabawy choinkowej.
 • Zorganizowanie akcji dla chętnych „Paczka od Mikołaja” w trakcie zabawy choinkowej. Paczek było 166.
 • Włączenie się do organizacji Festynu Rodzinnego.
 • Dofinansowanie nagród dla uczniów-laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 • Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz sfinansowanie nagród dla uczniów najbardziej wyróżniających się w nauce i zachowaniu, jak również osiągających sukcesy w innych dziedzinach promowanych przez szkołę.

IV. W roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców dysponowała środkami finansowymi w wysokości 8 335.95 PLN, z czego 3 890 PLN zebrała z dobrowolnych składek rodziców, a 4 445.95 PLN pochodziło ze wsparcia finansowego pochodzącego od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeziorzanach, Banku Spółdzielczego w Kocku oraz anonimowego darczyńcy. Nadwyżka finansowa Rady Rodziców z poprzedniej kadencji wynosiła 245.95.

V. Zestawienie wydatków w roku szkolnym 2018/2019:

 1. wydatki poniesione przy otwarciu konta Rady Rodziców                 37,00 PLN
 2. zabawa andrzejkowa                                                                        445,09 PLN
 3. zabawa choinkowa                                                                           722,80 PLN
 4. dopłata do paczek mikołajowych                                                      61,57 PLN
 5. Festyn Rodzinny                                                                             3 887,05 PLN
 6. konkursy szkolne (dyplomy, nagrody,książeczki SKO)                   683,00 PLN
 7. nagrody książkowe na koniec roku szkolnego                                  537,08 PLN

VI. Po rozliczeniu wyżej wymienionych wydatków, zostaje suma 1661,34 PLN, która zostanie przekazana nowej Radzie Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt niniejszego sprawozdania został sporządzony

przez Przewodniczącą Rady Rodziców Justynę Ziębę-Krowińską

                                    

                                                                                                              Przytoczno, dnia 10.09.2019 r.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.