Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

 

- zeszyt w kratkę

-zeszyt w trzy linie- najlepiej kupić w linie kolorowe

- ołówek, gumka , temperówka

- kredki drewniane (mogą być z ubiegłego roku)

- flamastry

- klej wikol lub CR

- długopis

W późniejszym terminie przydadzą się inne dodatkowe materiały np. kartony złote i srebrne lub inne błyszczące kolory, brokaty, cekiny, karbowana bibuła, karbowane tekturki itp.

Z ubiegłego roku pozostało wiele materiałów, więc nie ma potrzeby kupować: kleje biurowe, nożyczki, kolorowe papiery (cienkie i grubsze), farby, kredki bambino, plastelinę.

PODRĘCZNIKI ZAKUPUJE SZKOŁA – rodzice nie ponoszą kosztów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół w Przytocznie
na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza nabór na stanowisko „sekretarka/ intendent” w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.


I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe – studia licencjackie.
2. Znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego oraz zasad pracy biurowej.
3. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 i 12 ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym.
7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
8. Bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego.
9. Znajomość przepisów HACCP.
10. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.
11. Wysoka kultura osobista.
12. Brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane wykształcenie w zakresie kierunków administracyjnych, humanistycznych, pedagogicznych lub pokrewnych.
2. Doświadczenie w pracy biurowej i w zakresie intendentury.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
5. Znajomość obsługi portali społecznościowych.
6. Obsługa urządzeń biurowych.
7. Biegła znajomość obsługi komputera i środowiska WINDOWS.
8. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi.
2. Prowadzenie dokumentacji uczniów:
a. prowadzenie księgi uczniów
b. arkusze ocen,
c. sprawy bieżące.
3. Wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem (każdego roku) dzieci i nauczycieli od na­stępstw nieszczęśliwych wypadków. Ewidencja wpłat.
5. Właściwe zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z Radą Rodziców.
7. Odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania ich przechowywanie i ewidencja.
8. Prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej szkoły
9. Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań GUS, PFRON i innych.
10. Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów.
11. Przygotowywanie danych dla Systemu Informacji Oświatowej – SIO, sporządzanie sprawozdania dla organu prowadzącego.
12. Prowadzenie archiwum szkolnego.
13. Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
14. Zakup materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, druków szkolnych.
15. Zaopatrywanie szkoły w żywność i środki czystości.
16. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych.
17. Sporządzanie jadłospisów.
18. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
19. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP.
21. Rozliczanie opłat za posiłki
22. Przyjmowanie odpłatności za posiłki i dokonywanie wpłat w banku.
23. Rozliczanie stanu magazynu.
24. Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. Rozliczanie faktur.
26. Przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej.
27. Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora szkoły w toku bieżącej pracy.
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu.
2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie, Przytoczno 25.
3. Praca w pomieszczeniu biurowym (parter) przy sztucznym oświetleniu, pozycja wymuszona, obsługa komputera i programów komputerowych, obsługa urządzeń biurowych, częsty kontakt z ludźmi.

V. Wymagane dokumenty
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.
3. Oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, o braku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa na tle seksualnym, o posiadanym obywatelstwie polskim, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarki/ intendenta.
4. Klauzula informacyjna dla kandydata – do pobrania na stronie internetowej http://spprzytoczno.szkolnybip.pl/ a w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie, Przytoczno 25, 21-146 Jeziorzany.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty powinny być podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko sekretarka/ intendent”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.
Miejsce złożenia dokumentów:
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
Przytoczno 25
21-146 Jeziorzany
/Sekretariat/
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://spprzytoczno.szkolnybip.pl/ w zakładce: oferty pracy.

Plan zajęć w dniu 25.01.2019r.(piątek) – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowejbędą pracowały normalnym trybem.

Plan zajęć dla uczniów klas 4 -7 szkoły podstawowej i gimnazjum:

Przerwa obiadowa dla szkoły podstawowej

Przerwa obiadowa dla gimnazjum

W dniu 29.01.2019r. (wtorek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Plan zebrania:

  1. Wystąpienie policji na temat: narkotyki i dopalacze
  2. Sprawy różne
  3. Spotkania z wychowawcami klas

Ogłoszenie

Informuję, że dzień 2 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. 
Dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym.

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2018-19 firmą wybraną przez Radę Rodziców, ubezpieczającą dzieci od  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest firma ERGO HESTIA. Poniżej zamieszczone zostały Ogólne Warunki Ubezpieczenia  NNW

 

Druk zgłoszenia wypadku z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.              pobierz pdf

 

Warunki szczególne ubezpieczenia NNW HESTIA BIZNES dzieci
w Przedszkolach na rok szkolny 2018/20119                                                                    pobierz pdf

 

Warunki szczególne do ubezpieczenia NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci
W Szkole Podstawowej na rok szkolny 2018/2019                                                             pobierz pdf

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.