Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem. – J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Przytocznie

LOGOWANIE

Organizacja nauczania zdalnego

 

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, przedstawiamy sugestie dotyczące nauki uczniów w domu. W związku z tym, że nauka ma charakter samodzielnej pracy w domu uczeń powinien  mieć zagwarantowany dostęp do komputera i Internetu, umożliwiający komunikowanie się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny Vulcan oraz dostęp do konta poczty elektronicznej. Prosimy rodziców i uczniów o codzienne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.


Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu:
1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online). To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo ważny jest stabilny harmonogram.
2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy, miejsce, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza, gdzie w tle nie jest włączony telewizor.
3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe, przewietrzone miejsce do nauki).
4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami. W czasie przerwy w nauce  ograniczyć korzystanie z gier komputerowych i portali społecznościowych.Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:
1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.

2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność. Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów własnej pracy. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości.
3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

 1. Pomagaj, ale nie wyręczaj. 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci i higienę pracy z komputerem:

 

 1. Postaraj się zainstalować kontrolę rodzicielską na komputerze aby ochronić dziecko przed nieodpowiednimi treściami.
 2. Razem ustalcie zasady korzystania z sieci- cel i czas korzystania przez dzieci z Internetu.
 3. Wspólnie odkrywajcie bezpieczne i wartościowe serwisy edukacyjne.
 4. Naucz dziecko szacunku do innych internautów.
 5. Przestrzeż przed publikowaniem on-line danych osobowych i nierozważnym umieszczaniem swoich  osobistych zdjęć czy filmików.
 6. Nie klikaj w odnośniki (strony internetowe) jeżeli nie pochodzą od zaufanych źródeł (czyli rodzina, bliscy znajomi, nauczyciele). W ten sposób ograniczysz ewentualne wirusy komputerowe.
 7. Wytłumacz dziecku, że nie zawsze można ufać osobom poznanym w sieci.
 8. Poproś by dziecko informowało Cię o każdej niepokojącej sytuacji zaistniałej w sieci.
 9. Rozmawiaj z dzieckiem. Rozmowa i edukacja zawsze są najlepszymi sposobami na uchronienie dziecka przed zagrożeniami czającymi się w sieci.
 10. Pamiętaj, by przy komputerze zachowywać właściwą pozycję. Ręce trzymaj nad klawiaturą, nadgarstki opierając o biurko. Dopasuj swoje krzesło przy biurku. Siedź prosto. Ustaw monitor na odpowiedniej wysokości.
 11. Co 45 minut zrób przerwę. Wstań, rozciągnij się.

 

 

 

Regulacje dotyczące pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie.

 1. Praca zdalna polega na pracy z wykorzystaniem Internetu,
  e- podręczników, telewizji edukacyjnej i radia, podręczników i ćwiczeń szkolnych oraz innych dostępnych materiałów.
 2. W pracy zdalnej należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne dostępne w domach uczniów oraz możliwości psychofizyczne uczniów.
 3. W nauczaniu zdalnym należy wykorzystywać metody i środki polecane przez MEN.
 4. Głównym sposobem komunikowania z uczniami jak i z rodzicami jest dziennik elektroniczny funkcjonujący w szkole.
 5. Dopuszcza się inne sposoby komunikowania ustalone z rodzicami
  i uczniami, które będą mogły być udokumentowane.
 6. Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do przekazania adresu poczty elektronicznej utworzonego w celu przekazywania prac elektronicznych przez uczniów.
 7. Adresy do przekazywania prac przez uczniów umieszczone będą na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne.
 8. Nauczyciele zobowiązani są do przesłania adresów wraz z nauczanym przedmiotem przez dziennik elektroniczny.
 9. Terminy oddawania prac uczniów ustalane są indywidualnie przez nauczycieli jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym wyznaczone zostały kolejne zajęcia z danego przedmiotu.
 10. Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowaniu rodziców
  o sposobie przekazywania prac uczniów do nauczycieli.
 11. W zakładce „ nauczanie zdalne” będą umieszczane informacje regulujące pracę szkoły w czasie obowiązywania nauczania zdalnego.
 12. Informacje nauczycieli o kolejnych tematach realizowanych lekcji będą umieszczane codziennie na dzienniku elektronicznym szkoły wg planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym naszej szkoły lub w inny sposób ustalony indywidualnie z nauczycielem.
 13. Każdy uczeń zobowiązany jest do systematycznego realizowania podanego materiału programowego.
 14. W przypadku problemów z dostępem do komputera czy Internetu prosimy o informowanie wychowawcy, że uczeń pracuje, a prace zostaną wysłane później lub będzie pracował w inny ustalony sposób z nauczycielami.
 15. Zamieszczane informacje w dzienniku elektronicznych czy innych źródłach przekazu w godzinach wyznaczonych na realizację danego przedmiotu, nie oznaczają, że uczeń w tym momencie jest zobowiązany wykonywać zadania z bieżącej lekcji. Uczeń może wybrać dowolnie czas pracy, pod warunkiem, że będzie wywiązywał się z obowiązków w okresie danego tygodnia. Zrozumiała jest sytuacja, że nie jest możliwe wykonywanie pracy zdalnej przez komputer jednocześnie przez kilkoro dzieci w domu, w którym jest tylko jeden komputer.
 16. Pedagog szkolny pełni dyżur telefoniczny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-11.00 pod numerem telefonu 669-372-921.Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt przez e-dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

                                   Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości.

Wytyczne dla rodziców  dzieci w wieku przedszkolnym w sprawie:

 • warunków organizacji dzieciom warunków do nauki w domu;
 • motywacji i wspierania dzieci w systematycznej pracy i uczeniu się poza szkołą;
 • bezpieczeństwa w sieci.
 1. Organizacja warunków do nauki w domu.
 • Wprowadzenie, w miarę możliwość, stałego rytmu dnia, przybliżonego do rytmu przedszkolnego. Zalecamy utrzymywanie stałej pory wstawania, spożywania posiłków, wykonywania zajęć dydaktycznych i oczywiście zabawy.
 • Przygotowanie miejsca do pracy w ciszy i spokoju. Wyeliminowanie źródeł rozpraszających uwagę dziecka.
 • Zajęcia dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela wykonywać w dwóch częściach. Jedna część zajęci powinna trwać ok. 20- 30 min, czyli na wszystko potrzeba nie więcej niż ok. 1 godz.
 • Pamiętać należy, że przerwy między zajęciami powinny być wypełnione swobodną zabawą dziecka.
 • Materiały do zajęć na każdy dzień wychowawca będzie przesyłał rodzicom przez dziennik elektroniczny, albo innym kanałem informacyjnym uzgodnionym z rodzicami, dodatkowo może wspierać rodziców materiałami przesyłanymi za pomocą linków, stron internetowych, komunikatorów.
 • Dzieci będą pracowały na kartach pracy spójnych z planami pracy realizowanymi w oddziałach przedszkolnych według wytycznych wychowawców.
 • Efekty podjętych działań, wykonane karty pracy, prace plastyczne rodzic powinien przesyłać na adres e-mail wychowawcy udostępniony na stronie internetowej szkoły w zakładce „nauczanie zdalne” np. w formie fotografii pracy dziecka .
 • Zapewnienie higienicznego trybu nauki – wietrzenie pomieszczeń, zabawy ruchowe, w miarę możliwości spacer.
 1. Motywowanie i wspierania dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą.
 • Należy okazywać zainteresowanie zajęciami wykonywanymi przez dzieci, wręcz zachęcamy do aktywnego udziału w zabawach ruchowych.
 • Zawsze należy chwalić dziecko. Zwracamy uwagę nie tylko na efekt końcowy, ale również na wysiłek włożony w wykonanie zadania.
 • Naturalnym sposobem uczenia się dziecka jest zabawa, więc wskazane jest przeplatanie różnych aktywności dzieci. Po zajęciach wymagających skupienia, dziecko będzie miało naturalną potrzebę ruchu, swobody działania.
 • Należy pozwolić dziecku pracować we własnym tempie, jednak nie można przyzwalać na wykonywanie kilku czynności jednocześnie. Powoduje to rozproszenie i chaos.
 • W miarę możliwości, zachęcamy do przesyłania wykonanych prac do wychowawców na adres e-mail dostępny na stronie szkoły w zakładce ”nauczanie zdalne”.
 • Zaangażowanie rodzica jest bardzo ważnym czynnikiem motywacyjnym, jednakże proszę pamiętać, że pomagać i wspierać to nie znaczy wyręczać. Zadani są dostosowane o możliwości wiekowych dzieci.
 • W razie trudności w pracy z dzieckiem warto się skonsultować z nauczycielem, proszę nie zapominać o tej formie współpracy.
 1. Bezpieczeństwo w sieci.
 • Wspólnie korzystajcie z bezpiecznych i wartościowych stron edukacyjnych.
 • Należy tłumaczyć dzieciom o zagrożeniach pojawiających się w sieci, uwrażliwić je niepokojące sytuacje.
 • Zdalne nauczanie w wychowaniu przedszkolnym w dużej mierze będzie polegało na odbieraniu wiadomości przez rodzica i przekazywaniu ich dziecku.
 • Zainstaluj kontrolę rodzicielską, ustal zasady i cel korzystania z Internetu.
 • zespołu ds. opracowania informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci

Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w nauczaniu zdalnym:
1. Ocenianiu podlegają prace pisemne przesłane przez uczniów do nauczyciela:
- referaty
- wypracowania
- opracowania pytań

- klasówki/prace domowe z dostępnego dla uczniów programu on-line do nauki matematyki „Matlandia”. 
- informacje zwrotne np. wykonane ćwiczenia i prace domowe (w formie zdjęć), krótkie analizy, opinie uczniów.
2. Ocenie podlegają prace plastyczne i techniczne, przesłane do nauczyciela w formie zdjęć.
3.  Ocenie podlegają inne formy aktywności uczniów przesłane nauczycielowi:
- prezentacje multimedialne
- projekty

- wykonane modele figur przestrzennych (w formie zdjęć)

 1. Ocenianiu podlegają wypowiedzi uczniów poprzez skype.
  5. Ocenianiu polega aktywność uczniów.
  6. Ocena roczna i końcowa może być wystawiona z minimum dwóch ocen bieżących.
  7. Skala ocen bieżących, jakie może uzyskać uczeń pozostaje bez zmian (zgodnie z zapisami statutu).    

                                                                                                    

Formy kontaktu z uczniami
dziennik elektroniczny, Messenger, grupy zamknięte na FB, sms, mms, e-mail, e-GWO dziennik, Padlet, skype, przedszkole.siverlen.pl, Classroom, inne platformy edukacyjne

Szanowni Rodzice.

             
W piątek 20 marca zostało wprowadzone nowe rozporządzenie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne ) zmieniające przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                        i zwalczaniem COVID-19. Określa ono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarza możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Trudny czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy i cierpliwości. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem różnych metod. Nasza szkoła będzie pracowała z uczniami   w następujący sposób:

 1. Informacje nauczycieli o kolejnych tematach realizowanych lekcji będą umieszczane codziennie na dzienniku elektronicznym szkoły wg planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym naszej szkoły lub w inny sposób ustalony indywidualnie z nauczycielem.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do systematycznego realizowania podanego materiału programowego.
 3. Wykonane prace należy przesyłać na adresy e-mailowe nauczycieli uczących danego przedmiotu (podane na stronie internetowej w zakładce nauczanie zdalne).
 4. W przypadku problemów z dostępem do komputera czy Internetu prosimy o informowanie wychowawcy, że uczeń pracuje, a prace zostaną wysłane później lub będzie pracował w inny ustalony sposób z nauczycielami.
 5. Zamieszczane informacje w dzienniku elektronicznych czy innych źródłach przekazu w godzinach wyznaczonych na realizację danego przedmiotu, nie oznaczają, że uczeń w tym momencie jest zobowiązany wykonywać zadania z bieżącej lekcji. Uczeń może wybrać dowolnie czas pracy, pod warunkiem, że będzie wywiązywał się z obowiązków w okresie danego tygodnia. Zrozumiała jest sytuacja, że nie jest możliwe wykonywanie pracy zdalnej przez komputer jednocześnie przez kilkoro dzieci w domu, w którym jest tylko jeden komputer.
 6. Pedagog szkolny pełni dyżur telefoniczny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-11.00 pod numerem telefonu 669-372-921.

 

Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwe dopasowywanie planu lekcji do rozkładu zawodowego dnia rodziców. Nauczanie na odległość jest                      dla wszystkich nowością i z pewnością pojawią się różne trudności i błędy z obu stron. Proszę wszystkich o wyrozumiałość i dobrą wolę. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauczyciele poinformują Państwa także w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. W razie trudności i pytań proszę się zwracać do wychowawców.

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i mam nadzieją na rychłe spotkanie z naszymi uczniami w szkole.


         

                                                                                 Z poważaniem

                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                           

                                                                              Małgorzata Szabelska

Drodzy Czytelnicy!
Ze względu na przedłużający się czas nieobecności w szkole spowodowany przez COVID - 19. W zakładce biblioteka szkolna na stronie szkoły będą umieszczane artykuły o różnej tematyce. Jeżeli nie zdążyliście wypożyczyć lektur z biblioteki szkolnej lub z biblioteki publicznej przed kwarantanną, podaję strony internetowe, na których dostępna część tytułów.
https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://view.genial.ly/5e7a650cf9dc210d8ad50562/interactive-image-wirtualna-biblioteka

Wszystkie teksty można czytać online i legalnie drukować. Niektóre książki mają również wersję audio. Dostęp do stron jest bezpłatny.

 Zachęcam wszystkich do czytania.

Nauczyciel bibliotekarz Karolina Chmielewska

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie Rights Reserved.