"Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, tak, ludźmi są, a nie lalkami: można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas.”

Janusz Korczak

prawa

 

Prawa ucznia wynikające z przepisów prawa oświatowego § 57

Każdy uczeń w szkole korzysta ze wszystkich uprawnień określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i statutu szkoły, a w szczególności uczeń posiada: 

1) prawo do bezpłatnej nauki w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) prawo do poradnictwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki kształcenia;

3) prawo do pomocy społecznej i medycznej gwarantowanej przez szkołę i inne instytucje współpracujące ze szkołą;

4) prawo do korzystania z doraźnej i planowanej pomocy pedagogicznej, psychologicznej  i innej specjalistycznej gwarantowanej przez szkołę;

5) prawo do zapoznawania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,  z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami na poszczególne oceny;

6) prawo do zapoznawania się ze sposobami i zasadami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania; 

7) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

8) prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz do innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na zasadach określonych w szkole;

9) prawo do uzyskiwania informacji od nauczycieli, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości  i umiejętności, obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne, z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego dnia może się odbyć jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3, przy czym ostatnia zasada nie obowiązuje w przypadku zmiany terminu na prośbę uczniów danego oddziału; zajęciach

10) prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce - uczestniczenie  w dydaktyczno-wyrównawczych, z nauczycielami przedmiotów; specjalistycznych lub konsultacjach 

11) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

12) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 13) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z dyrektorem;

14) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

15) prawo do procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny nauki  i pracy umysłowej; 

16) prawo do pozostawiania w szkole podręczników i przyborów szkolnych oraz dostępu do nich zgodnie z regulaminem korzystania z szafek szkolnych - w przypadku uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zgodnie z zasadami wykorzystywania miejsc do dyspozycji uczniów w salach lekcyjnych, które określają wychowawcy -  w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

17) prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

18) prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii - prace domowe zadane bezpośrednio przed rozpoczęciem tych przerw w nauce można sprawdzić najwcześniej  w 2. dniu zajęć edukacyjno-wychowawczych po zakończeniu przerwy;

19) prawo do podmiotowego i życzliwego traktowania przez nauczycieli i specjalistów  w procesie kształcenia, opieki i wychowania oraz udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej;

20) prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, wyposażenia, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków ucznia;

21) prawo do uzyskiwania od nauczycieli informacji o przewidywanych śródrocznych  i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, w terminie i formie określonych  w statucie szkoły;

22) prawo do możliwości uzupełnienia braków jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w kolejnym półroczu;

23) prawo do dostosowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych;

24) prawo do zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres lub całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii;

25) prawo do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;

26) prawo do rocznej oceny celującej z danych zajęć edukacyjnych jeżeli posiada tytuł laureata lub finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych wskazanych przez kuratora oświaty;

27) prawo do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w dodatkowym terminie z przyczyn losowych;

28) prawo do zwolnienia ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych;

29) prawo do realizowania obowiązku nauki według indywidualnych programów nauczania ze względu na szczególne uzdolnienia w zakresie danych przedmiotów lub w formie indywidualnego toki nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej i rady pedagogicznej;

30) prawo do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą;

31) prawo do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu  w sytuacji, gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 kilometry w przypadku uczniów klas I – IV szkoły podstawowej lub 4 kilometry w przypadku klas V i VI lub gimnazjalistów;

32) prawo do tego, aby rodzice zapewnili mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;

33) prawo do przedstawiania wychowawcy oddziału, dyrektorowi szkoły, pedagogowi  i psychologowi szkolnemu oraz innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

34) prawo do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; 

35) prawo do jawnego wyrażania opinii i uzyskania wyjaśnień dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.