Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z programem adaptacyjnym w przedszkolu 

 

Program adaptacyjny
dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną
w Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkół
w Przytocznie
GRUPA 3,4,5, 6 – LATKÓW


Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami. Wiadomo, że poziom dziecka , 4 lub 5 letniego, które po raz pierwszy przychodzi do przedszkola, nie predysponuje go do samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką jest przedszkole. 

Dziecko wstępujące do oddziału przedszkolnego musi przystosować się do warunków nowego otoczenia oraz wymagań związanych ze sposobem korzystania z urządzeń i wyposażenia, nauczycieli i pozostałych pracowników, przebywania w licznej grupie, wymagań stawianych w zakresie samoobsługi, nowego rozkładu dnia oraz nowej pozycji społecznej, innej niż w rodzinie.

Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Nie znają założeń i wymagań przedszkola lub Zespołu Szkół, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób które będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy placówki uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola lub Zespołu Szkół.

Program adaptacyjny skierowany jest do:

- nauczycieli i personelu pomocniczego placówki, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska;

- dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem;

- rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka są chętni do współpracy.

                                                                       
Cele główne programu:

- stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole lub Zespół Szkół,

- nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

Cele szczegółowe programu:

W stosunku do dziecka:

- skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,

- kojarzenie oddziału przedszkolnego z czymś przyjemnym, by chciały wracać następnego dnia,

- zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z oddziałem przedszkolnym,

- zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,

- poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników placówki,

- poznanie sal i otoczenia przedszkola lub Zespołu Szkół,

- rozwijanie umiejętności społecznych,

- rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,

- wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,

- wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,

- nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

W stosunku do rodziców:

- zmniejszenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka
pod opiekę personelu przedszkola lub Zespołu Szkół,

- ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,

- uczulenie rodziców na sytuacje trudne spotykane przez dziecko w oddziale przedszkolnym,

- poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i personelu placówki,

- integracja rodziców między sobą,

- zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami przedszkola lub Zespołu Szkół,

- zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami budowanie wzajemnej więzi, opartej na zaufaniu.

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dziecko potrafi:

- spokojnie rozstać się z rodzicem,

- przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,

- uczestniczyć w życiu grupy,

-bawić się z kolegami i koleżankami,

-kojarzyć pobyt w oddziałach przedszkolnych z radosnym i ciekawym działaniem,

-z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników placówki,

-rozumieć, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami,

-zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać w oddziale przedszkolnym,

- przestrzegać zasadę nie oddalania się od grupy.

Rodzic:

- ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,

- zna nauczycielki oraz personel placówki,

- zna pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko,

- współpracuje z przedszkolem lub Zespołem Szkół, zna cele i zadania,

- wie, w co wyposażyć dziecko do oddziału przedszkolnego,

- rozumie znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,

- obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,

- wie jakie trudności musi pokonać jego dziecko i w jaki sposób mu pomóc,

- nawiązuje aktywną współpracę z przedszkolem lub Zespołem Szkół.

Nauczyciel:

- poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował,

- zna środowisko domowe dzieci,

- planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,

- zna oczekiwania rodziców wobec placówki.

ZASADY ADAPTACJI DZIECI

1. Szanować wolę rodziców i dzieci, uznając że mają prawo
do współdecydowania o formie zajęć i spotkań integracyjnych.

2. Wykorzystywać wiele źródeł pozyskania informacji o dziecku (rozmowy, wywiady, ankiety, obserwacja).

3. Organizując otoczenie dziecka, pamiętać o miejscu do wypoczynku
do prowadzenia zajęć indywidualnych, wydzielać miejsce do zabawy i pracy.

4. Wobec dzieci stosować zasadę – nie musisz robić tego co inni, ale nie możesz innym przeszkadzać.

5. Organizować zajęcia integrujące grupę i rozwijające umiejętności społeczne.

6. Stosować metodę wspólnego określania zasad postępowania w grupie (umowy, regulaminy).

7. Uznać, że dziecko ma prawo do eksperymentowania i popełniania błędów.

8. Uznać, że każde dziecko ma prawo rozwijać swoje zdolności i talent.

ZADANIA:

-zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa,

-uczenie nawiązania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi,

-wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, środowiskiem w którym dziecko wzrasta,

-uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań,

-pomoc w budowaniu własnego” Ja” i zaspokojeniu poczucia bezpieczeństwa

WARUNKI DOBREJ ADAPTACJI – JAK POMÓC

Przed pójściem do przedszkola rodzice powinni przygotować dziecko
do tego ważnego wydarzenia. Nauczyciel prowadzący grupę może podpowiedzieć rodzicom, w jaki sposób to zrobić.

CODZIENNOŚĆ

Dziecko powinno mieć poczucie, że chodzenie do przedszkola będzie jego codziennością. Rodzice muszą być w tym zakresie konsekwentni i stanowczy. Również nauczyciel prowadzący grupę powinien podkreślać w pożegnaniach
z dzieckiem komunikat o ciągłości działania: „do zobaczenia jutro”, „będę na ciebie jutro czekać”.

NOBILITACJA

Przedszkole powinno być traktowane przez dziecko jako coś nobilitującego
i związanego z tym, że rośnie – „mama i tata chodzą do pracy, ty chodzisz
do przedszkola”. Należy jednak unikać komunikatu „będziesz chodził
do przedszkola, jak będziesz niegrzeczny w domu”. Niech dziecko czuje, że to jego wielka przyjemność.

ZAPOZNANIE Z NOWYM OTOCZENIEM

Rodzice powinni zapoznać dziecko z nowym otoczeniem zanim zacznie chodzić do przedszkola. W przedszkolu dzieci często przeżywają stres, gdy nie wiedzą gdzie jest toaleta, kto im pomoże zjeść, to je odbierze. Warto, by wszystko
to wiedziały zawczasu, bo to znacznie zmniejsza ich lęk.

SAMODZIELNOŚĆ

Rodzice powinni zadbać o to, żeby dziecko potrafiło wykonać jak najwięcej czynności samodzielnie, na przykład samodzielnie jeść, zakładać buty, spodnie, kurtkę, informować innych o swoich potrzebach. Bardziej samodzielne dzieci zwykle przeżywają mniej lęków bo nie są tak zależne od innych oraz widzą,
że radzą sobie w sytuacjach, gdy inne dzieci muszą prosić o pomoc. 

ZABAWY ADAPTACYJNE

Rodzice powinni przygotować dziecko do aktywności przedszkolnych, organizując zabawy przybliżające dziecku temat przedszkola: bawić się
w udawane przedszkole, proponować zabawy plastyczne, takie jak
w przedszkolu (wyklejanie rysowanie, ozdabianie malowanie), czytać książeczki dla dzieci o pójściu do przedszkola, bawić się w udawane wycieczki przedszkolne.

KAWAŁEK DOMU

Niech dziecko weźmie mały „kawałek domu” ze sobą. Zabawka czy maskotka do przytulenia może pomóc wypełnić lukę między domem a przedszkolem.

CZAS NA POŻEGNANIE

Na ranne pożegnanie w przedszkolu powinno się przeznaczyć trochę czasu tak aby odbywało się ono w spokojnej atmosferze. Lepiej przyjść do przedszkola wcześniej i mieć czas na spokojne pożegnanie, niż, wbiegając, podrzucać dziecko do sali. Jeśli dziecko łatwiej rozstaje się z ojcem, niech to właśnie
on odprowadza je do przedszkola. Rozstanie jest mniej bolesne, gdy: rozstanie jest serdeczne, ale krótkie; rodzice ustalą z dzieckiem porę odbioru
z przedszkola (tak, aby mogli dotrzymać słowa); jeśli dziecko bardzo rozpacza, powoli i spokojnie przekazać dziecko nauczycielowi, który je przytuli i uspokoi.

WCZEŚNIEJSZE ODBIERANIA

W grupie 3, 4 – latków warto uzgodnić z rodzicami możliwość wcześniejszego odbierania dziecka w początkowym okresie uczęszczania do przedszkola
i stopniowego – we współpracy z nauczycielem prowadzącym – wydłużania czasu pobytu dziecka w przedszkola. Najlepiej jednak jest przyzwyczajać dziecko do całodniowego pobytu od początku.

ROZMOWA Z NAUCZYCIELEM, ALE NIE PRZY DZIECKU

Rodzic zawsze powinien mieć możliwość rozmowy z nauczycielem prowadzącym. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na dobro emocjonalne dziecka nigdy taka rozmowa nie powinna odbywać się przy nim. Dla rodziców istotne jest również codzienne podsumowanie działań i osiągnięć dziecka, jego relacji z rówieśnikami oraz jego samopoczucia.

EWALUACJA PROGRAMU

Celowość i efektywność proponowanych przez program działań należy monitorować przez cały okres procesu adaptacyjnego. Proponowane sposoby monitoringu to:

- ankieta dla rodziców

- osiągnięcie podstawowych umiejętności przystosowawczych – obserwacja zachowań dzieci.

Lp. Forma działań grupa Cele Termin
1. Pierwsze dni w przedszkolu 3, 4, 5 – latki

- zapoznanie dzieci z rozkładem dnia

- umożliwienie rodzicom, których dziecko ma szczególne problemy

 z rozstaniem wprowadzenia

dziecka do sali i krótkiego z nim przebywania, dłuższych powitań

w sali przy odbiorze dziecka z możliwością pokazania rodzicom, co dzisiaj robiliśmy,

- dziecko czuje się bezpieczniej, rodzic jest spokojniejszy

wrzesień
2. Zorganizowanie posiłków w jednej Sali 3, 4 – latki -dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, dzieci w pierwszych tygodniach nie schodzą do stołówki, posiłki spożywają w swojej sali wrzesień
3. Zajęcia i zabawy adaptacyjne z dziećmi 3, 4, 5, 6 - latki

- zabawy integracyjne – mające na celu bliższe

poznanie imion kolegów, poznanie własnego ciała,

- zapoznanie dzieci z szatnią, łazienką, znaczkami indywidualnymi, salą zabaw i zabawkami, które tu mieszkają,

wrzesień,

październik,

listopad

4. Nauczyciel + dodatkowy opiekun 3, 4 – latki

- ze względu na liczną grupę, na sali przebywa dodatkowy opiekun,

-uczestniczy w zabawach integracyjnych, zachęca do podejmowania zabaw dowolnych,

- sprawuje kontrolę podczas wyjść do toalety, zachęca do samodzielności

wrzesień ,

październik

5. Wdrażanie  do  przestrzegania ustalonych zasad zachowania w szkole i klasie w czasie nauki i zabawy 3, 4, 5, 6 – latki

-utworzenie „Kodeksu grupy”,

-wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po budynku,

-przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego,

wrzesień

cały rok

6. Zebranie organizacyjne 3, 4, 5, 6 – latki

-zapoznanie z rodzajami trudności adaptacyjnymi dziecka,

- zapoznanie z układem pomieszczeń należących

do grupy,

-pozyskanie informacji na temat dziecka na podstawie kwestionariusza, ankiety

-rozmowy indywidualne

z rodzicami,

- zachęcanie do usamodzielniania dzieci

wrzesień
7. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zabawy 3, 4, 5, 6 - latki

-odpowiednie urządzenie i wyposażenie sali,

-tworzenie kącików zainteresowań,

-dostosowanie szatni i toalet, stołówki.

cały rok
8. Atrakcyjny wypoczynek na świeżym powietrzu 3, 4, 5, 6 – latki

- urządzenie placu zabaw w pobliżu szkoły,

-możliwość korzystania z boiska „Orlik”

cały rok
9. Adaptacja rodziców 3, 4, 5, 6 - latki

- badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,

- ustalenie zasad kontaktu i współpracy

- kontakty indywidualne

 z rodzicami,

- codzienny kontakt w przedszkolu,

- zebrania grupowe,

- udział w organizowanych imprezach i

uroczystościach,

- umożliwienie kontaktu ze specjalistami

cały rok
10 Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowy 3, 4 , 5, 6 – latki

min.:

-ognisko integracyjne,

-zabawa choinkowa

-Dzień Babci i Dziadka,

-powitanie wiosny,

-Dzień Matki,

-Dzień Dziecka

wrzesień/

październik

styczeń,

styczeń,

marzec,

maj,

czerwiec

11. Wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka 3,4,5, 6 –latki - współpraca z pielęgniarką szkolną
- współpraca z OPS w Jeziorzanach
- współpraca z PPP w Lubartowie
Cały rok
12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 3, 4, 5, 6 – latki - wczesne wspomaganie
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- rewalidacja
- logopedia
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia z pedagogiem
Cały rok
13. Przekazanie informacji o możliwości pomocy uczniom w sferze finansowej i materialnej 5,6 - latki - wyprawka dla pierwszoklasisty
- dofinansowanie do obiadów
- zapomogi losowe
Cały rok
14. Obserwacja, diagnozowanie uczniów 3, 4, 5, 6 - latki - obserwacja dzieci 3,4 – letnich
- diagnoza dzieci 5, 6 – letnich

- przekazanie pisemnej informacji rodzicom dzieci 5, 6 – letnich o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I.
Cały rok
październik,
kwiecień
kwiecień

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź, przekazując maluszka nauczycielowi.

Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.

Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny.

Kontroluj co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy iść do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.

Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.

Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna.

Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. Lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie/po zupie”. Jest to dla dziecka dobra miara czasu gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by dotrzymywać słowa!

Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy słyszysz, że dziecko płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym zupełnie normalne! Jednak kiedy zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w sytuacji pozostawiania go w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że dzieje się coś złego, a to spotęguje stres.

Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko przytuli, weźmie na kolana i uspokoi zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym.

Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu.

Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza z dzieckiem większość dnia więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z nauczycielem, czuje się bezpieczne.

Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu ? .

Szanowni Rodzice !

Już teraz należy zachęcać i motywować dziecko do :

- samodzielnego ubierania się w to, co nie stanowi dla dziecka problemu,

- zapinania guzików, wkładania butów i zawiązywania sznurowadeł, lub zapinania bucików na „rzepy”,

- korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego,

- wycierania nosa w chusteczkę,

- samodzielnego mycia rąk,

- rysowania kredkami, farbami, zabaw plasteliną,

- spacerowania i nie używania wózka,

- spożywania posiłków samodzielnie.

W naszym przedszkolu sporo uwagi poświęcamy prawidłowemu odżywianiu dzieci. Zwracamy uwagę na to, by posiłki dla dzieci były atrakcyjne i różnorodne. Umiejętność gryzienia pokarmów jest konieczna, gdyż potrawy nie są miksowane. Zachęcamy do podawania dzieciom w domu do gryzienia: marchewki, kalarepki, jabłek.

Gdyby dziecko miało w przedszkolu problemy ze spożywaniem posiłków, przebieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych dziedzin.