Teatr to magiczny świat, który pozwala na odkrywanie rzeczy niespotykanych, a klasyka literatury dziecięcej niezmiennie zachwyca...

Przypominamy, że zmieniło się rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych:

po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

㤠12a.

1. W ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej:

1) w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi:
a) pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą,
b) praktyczno-technicznych prac domowych – do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny.

2. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje mu informację, o której mowa w § 12.”;

DZIEŃ MARCHEWKI w 4-5 latkach 🥕
 
5 kwietnia w naszej grupie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Marchewki 🥕

Dzień Wody

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie na rok szkolny 2024/25

Lista →   lista dzieci zakwalifikowanych

Warsztaty wielkanocne w grupach przedszkolnych. 🐣

22 marca 2024 w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Wielkanocne z udziałem dzieci oraz rodziców. 🥰